Regulamin sprzedaży

§1. SŁOWNIK

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Składka Członkowska lub jej wyrównanie lub opłatę zaległej składki – potwierdzenie zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedającym, umowy na członkostwo określone w statucie stowarzyszenia

Bilet na wykłady, akademię, szkolenie, wydarzenie – potwierdzenie zawarcia pomiędzy klientem a sprzedającym umowy na uczestnictwo na wykładzie, akademii lub szkoleniu.

Członek, uczestnik wykładu, akademii, szkolenia, Wiosennego Biegu Księżniczek – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Sprzedawca – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta.  62-500 Konin, ul. 3 Maja 1-3, NIP 5213218582, Regon 012677650, zarejestrowany w KRS przy Sądzie Rejonowym Poznań, Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego n nr. 0000076736

Serwis – strona internetowa z opcją skorzystania z płatności rettsyndrome.pl I jej subdomeny:  akademia.rettsyndrome.pl oraz princessrun.rettsyndrome.pl

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży składek członkowskich, wyrównań/zaległych składek, biletów na wykłady, akademie, szkolenia, Wiosenny Bieg Księżniczek oraz darowizn i zbiórek.

Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie płatności dokonywane w ramach Serwisu dokonywane są w walucie polski złoty (PLN). Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży członkostwa, lub kupna biletu, wpłaty darowizny lub zbiórki na warunkach podanych w opisie zamówienia.

§3. TRYB ZAWIERANIA UMOWY ZAKUPU POBYTU PRZEZ INTERNET

Klient zawiera umowę, poprzez dokonanie zapłaty składki członkowskiej, biletu w wysokości ustalonej przez zarząd stowarzyszenia.

Aby dokonać zakupu składki lub biletu za pośrednictwem strony internetowej, Klient zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.

Po wybraniu odpowiedniej opcji rodzaju płatności (składka, wyrównanie/zaległa składka, darowizna, szkolenie, zbiórka, zakup pakietu startowego), Klient potwierdza zamówienie i obowiązek zapłaty, a następnie zostaje przekierowany do platformy obsługującej płatności online.

Ceny uwidocznione na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie prowizje i opłaty.

Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem platformy Przelewy24. Obciążenie następuje w momencie złożenia dyspozycji zapłaty w ramach platformy Przelewy24.

Po prawidłowo dokonanym zamówieniu oraz prawidłowo wykonanej płatności, Klient otrzymuje wiadomość e – mail z potwierdzeniem zapłaty.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w procedurze zamówienia lub dokonywania płatności, Klient otrzymuje wiadomość e – mail z informacją o braku finalizacji zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.