V WIOSENNY BIEG KSIĘŻNICZEK

Regulamin

I. Organizator

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
NIP: 521-32-18-582
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin
tel. +48 508 112 543
adres e-mail: info@rettsyndrome.pl

II. Cel imprezy

 1. Popularyzacja wiedzy o zespole Retta
 2. Wsparcie badań nad programami lekowymi prowadzonymi przez Rett Syndrome Research Trust w ramach projektu Cure360
 3. Wsparcie pomocy dla uchodźców wojennych z terenów Ukrainy – osób z zespołem Retta i ich rodzin oraz innych osób z niepełnosprawnościami
 4. Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia

III. Termin i miejsce

 1. Termin: 12.05.2024 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00
 2. Miejsce: Dowolnie zlokalizowana wybrana przez uczestnika trasa biegowa lub aktywność fizyczna mierzona pokonanym dystansem

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 2. Każdy uczestnik startujący w wydarzeniu musi w dniu startu w dowolnym miejscu jednorazowo pokonać dystans co najmniej 1609,34 m (1 mila) w dowolny sposób za wyjątkiem wykorzystania pojazdów silnikowych.
 3. Pokonany dystans należy udokumentować poprzez przesłanie na adres princessrun@rettsyndrome.pl zdjęcia typu selfie z numerem startowym oraz zdjęcia lub printscreen z aplikacji treningowej, panelu urządzenia treningowego lub zegarka.
 4. W biegu może uczestniczyć każdy zawodnik niezależnie od wieku.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie w ramach zespołu prowadzonego przez osobę pełnoletnią
 6. Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w biegu wyłącznie w zespole z osobą wspierającą.
 7. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do końca następnego dnia po ukończeniu biegu.

V. Opłaty

Opłata startowa za uczestnictwo w VII Wiosennym Biegu Księżniczek wynosi 25 zł, 50 zł, 75 zł, oraz 100 zł – w cenie każdego z pakietów wliczony jest dyplom uczestnictwa w biegu przesyłany uczestnikowi w wersji elektronicznej na wskazany adres email oraz medal uczestnika biegu. Wybierając kwotę wpisowego uczestnik decyduje na jakim poziome chce wesprzeć projekty badań nad terapiami genetycznymi zmierzającymi do wyleczenia zespołu Retta

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu lub klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.